Polityka jakości

 • Celem naszej firmy - Gazowa Sp. z o.o. Sp. k., jest osiągnięcie kluczowej pozycji na rynku mazowieckim w zakresie projektowania i wykonawstwa gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia.
 • W szczególności dążymy do:
  • Spełnienia zarówno obecnych jak i przyszłych wymagań oraz oczekiwań naszych Klient. W tym wymagań prawnych i normatywnych.
  • Osiągnięcia zaufania naszych Klientów poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań, konstrukcyjnych i technologicznych.
  • Zapewnienie naszym Klientom współpracy z personelem o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach: stałego monitorowania procesów przebiegających w naszej firmie w celu zapewnienia naszym wyrobom i usługom wymaganego poziomu jakości.
  • Ciągłego doskonalenia skuteczności.
 • Pracownicy naszej firmy w procesie projektowania i wykonywania usług, postępują zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz prawem.
 • Określając cele polityki jakości, mamy na uwadze odpowiedzialność wynikającą z prowadzenia działalności i korzystania z zasobów środowiska naturalnego.
 • Firma Gazowa Sp. z o.o. Sp. k., zobowiązuje się do rozwoju w sposób zgodny z powszechnie uznawanymi zasadami ochrony środowiska oraz przede wszystkim wymaganiami normy PN - BN ISO 14001.2005 "Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania".
 • Zobowiązujemy się do wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego polegającego na:
  • Ciągłym doskonaleniu naszej pracy w świetle ochrony środowiska.
  • Zapobieganiu zanieczyszczeniom poprzez monitorowania wytwarzanych odpadów w celu zmniejszenia ich ilości i prawidłową gospodarkę nimi.
  • Przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi.
  • Podnoszeniu świadomości wśród pracowników naszej firmy o zagrożeniach zanieczyszczenia środowiska naturalnego wytwarzanymi odpadami.
  • Poszukiwaniu i wdrażaniu nowych technologii przyjaznych dla środowiska.
  • Monitorowaniu procesów i zagrożeń.
  • Identyfikacji i ocenie aspektów środowiskowych.
  • Opracowywaniu i realizacji celów, zadań i programów środowiskowych.
 • Oczekujemy, że nasi dostawcy, podwykonawcy i partnerzy, postępując zgodnie z przepisami ochrony środowiska, będą w swoim działaniu wzorować się na naszej polityce środowiskowej.
 • W celu realizacji niniejszej polityki środowiskowej Gazowa Sp. z o.o. Sp. k., zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków i realnych zasobów.

Tateusz Sierajewki,
Gazowa Sp. z o.o. Sp. k.

-->